تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران

دسته: فقه و حقوق اسلامی

بازدید: 11 بار

فرمت فایل: docx

حجم فایل: 104 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 128

مقدمه هر كجا كه انسان زیست می‌كند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای كشور زندگی می‌كند بلحاظ استفاده زیاد با كمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب كرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

مقدمه    1
بیان مسئله:    3
فرضیه‌ها:    3
بخش اول: تعاریف و اصطلاحات حراج    4
فصل دوم: بررسی تعاریف ارائه شده پیرامون حراج    5
مبحث اول: حراج در قانون شهرداری    6
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شورای ملی    6
گفتار دوم: آیین نامه مالی شهرداری ها مصوب 12/4/1346 مصوب مجلس شورای ملی و مجلس سنا.    7
گفتار سوم: آیین‌نامه طرز وصول عوارض شهرداری و جرایم مستنكفین از پرداخت نامبرده مصوب 13/7/1317 مصوب مجلس شورای ملی    8
گفتار چهارم: آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت مصوب 25/1/1355 مجلس شورای ملی و مجلس سنا    11
مبحث دوم: حراج در قانون ثبت اسناد و املاك كشور    13
گفتار اول: حراج در قانون ثبت اسناد مصوب 26/12/1310    13
گفتار دوم: حراج در قانون اصلاحی ثبت اسناد املاك مصوب 1358    14
گفتار سوم: قانون الحاقی به قانون ثبت مصوب 3/11/1355    15
گفتار چهارم: آیین‌نامه ترتیب اتخاذ ارزیاب و نحوه ارزیابی موضوع قانون الحاق یك تبصره به ماده 34 قانون ثبت    16
مبحث سوم: حراج در آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شكایت از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355 وزیر دادگستری    16
گفتار اول: درخواست اجراء مفاد اسناسنامه رسمی    16
گفتار دوم: شرایط اجرای حراج مطابق فصل نهم از ماده 140 آیین‌نامه    19
گفتار سوم: موارد توقیف عملیات حراج    21
گفتار چهارم: موارد بی‌اعتباری فروش در حراج    22
مبحث چهارم: حراج در مقررات نظام صنفی    24
گفتار اول: آیین‌نامه اجرای موضوع ماده 51 قانون نظام صنفی.    25
گفتار دوم: آیین‌نامه اجرایی ماده 84 قانون نظام صنفی    27
مبحث پنجم: حراج در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع كشور    29
مبحث ششم: حراج در آیین‌نامه معاملات دولتی    31
گفتار اول: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 10/2/1334 مجلس شورای ملی    31
گفتار دوم: آیین‌نامه معاملات دولتی مصوب 27/12/1349 مجلس شورای ملی    31
مبحث هفتم: حراج در قانون تجارت    34
گفتار اول: تصدی به عملیات حراجی چیست؟    34
گفتار دوم: بررسی نظریات    36
مبحث هشتم: حراج در مقررات امور گمركی    37
گفتار اول: حراج در قانون تعرفه گمركی مصوب 6/4/1334    37
گفتار دوم: حراج در قانون امور گمركی مصوب 3/3/1350    39
گفتار سوم: نحوه حراج در آیین‌نامه اجرایی قانون امورگمركی    40
گفتار  چهارم: نحوه اقدام خصوص كالای متروكه در فرودگاه    43
مبحث نهم: حراج در قانون جمع‌آوری و فروش اموال تملیكی    44
مبحث دهم: حراج در قانون محاسبات عمومی    45
مبحث یازدهم: حراج در قانون تجارت الكترونیكی مصوب 17/10/82 مجلس شورای اسلامی    46
گفتار اول: شرایط فروشنده كالا و ارائه دهنده خدمات در قانون تجارت الكترونیك    47
گفتار دوم: شرایط تامین كننده جهت انجام معامله و خدمات در قانون تجارت الكترونیك    47
مبحث دوازدهم: حراج در قانون اداره تصفیه و امور ورشكستگی    48
بخش دوم: مزایده    49
فصل اول: معنای لغوی و اصطلاحی    49
فصل دوم: سابقه تقنینی در خصوص مزایده معاملات دولتی و مفهوم آن    50
فصل سوم: تشریفات مزایده در قراردادههای دولتی    52
فصل چهارم: مزایده در اجرای احكام مدنی    54
گفتار اول: اجرا حكمی كه محكوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محكوم علیه است.    54
گفتار دوم: اصلاح آیین‌نامه قانون تشكیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا    55
گفتار سوم: اصول مقدماتی حاكم بر اقدامات مدیر دفتر و دادورز و مامورین اجرا جهت اجرای اجرائیه    56
گفتار چهارم: نوع معامله در اجرای احكام مدنی    58
مبحث دوم: نحوه مزایده اموال منقول    58
گفتار اول: محل مزایده    58
گفتار دوم: زمان مزایده    59
گفتار سوم: آگهی مزایده    60
گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین برای مزایده    62
‌گفتار پنجم: جلسه مزایده    64
گفتار ششم:‌ توافق محكوم علیه و محكوم له در جلسه مزایده    68
گفتار هفتم: موارد رد مامورین اجرا برای مزایده    69
گفتار هشتم: مبلغ پایه در مزایده    70
گفتار نهم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادورز  در مزایده    71
گفتار دهم: نحوه پرداخت وجه معامله در مزایده    72
بند چهارم) ضمانت اجرای عدم پرداخت ثمن مطابق شرایط    73
گفتار یازدهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده در جلسه مزایده    73
گفتار دوازدهم: تحویل و تسلیم مال فروخته شده به برنده مزایده    74
گفتار سیزدهم: اتمام عملیات مزایده در اموال منقول    75
گفتار چهاردهم: موارد به اعتباری مزایده    75
مبحث دوم: مزایده اموال غیرمنقول    76
گفتار اول: مندرجات آگهی فروش اموال غیرمنقول    76
گفتار دوم:‌ اتمام عملیات مزایده در اموال غیرمنقول    77
بخش سوم: بورس و تمایز آن با حراج    79
فصل اول: مبنای لغوی و اصطلاحی بورس    79
فصل دوم: اركان بورس    80
فصل سوم: نحوه سرمایه‌گذاری در بورس    81
گفتار اول: خرید    81
گفتار دوم: فروش    81
گفتار سوم: اعلامیه خرید و فروش    81
فصل چهارم: خصوصیات معاملات بورسی    82
بخش چهارم: بررسی سابقه فقهی حراج    84
بخش پنجم: ماهیت حقوقی حراج    88
فصل اول: بررسی تعاریف و ارائه تعریفی از حراج    88
فصل دوم: اقسام حراج    89
گفتار اول: حراج به جهت پایان فصل مصرف    89
گفتار دوم: حراج به جهت توسعه اولیه فروش كالا    90
گفتار سوم: حراج به جهت تغییر شغل    90
گفتار چهارم: حراج به جهت تعطیل واحد صنفی    90
گفتار پنجم: حراج فصلی و حراج غیرفصلی    90
گفتار ششم: حراج جمعی    91
فصل سوم: مشخصات حراج    91
گفتار اول: حراج دولتی    91
بند اول: حراج در مقام فروش كالا    92
بند دوم: حراج در مقام اخذ حقوق دولتی    92
گفتار دوم: حراج خصوصی    92
بند اول: حراج اشخاص حقیقی    93
بند دوم: حراج اشخاص حقوقی    93
فصل چهارم: شرایط انعقاد و اعتبار حراج    93
گفتار اول: اصل آزادی قراردادها    93
گفتار دوم:  قصد و رضای طرفین    94
گفتار سوم: اهلیت طرفین    100
گفتار چهارم: موضوع حراج    102
بند اول: مورد حراج باید در جلسه حراج وجود داشته باشد.    103
بند دوم: مورد حراج باید قابلیت تملك مالیت داشته باشد.    103
بند سوم: مورد حراج باید مقدورالتسلیم باشد.    103
بند چهارم: مورد حراج باید معین باشد    103
بند پنجم: مورد حراج نباید مبهم باشد    104
گفتار پنجم: مشروعیت جهت در حراج    105
فصل پنجم: ثمن معامله در حراج    105
فصل ششم: آیا حراج نوعی دلالی است    107
فصل هفتم: آیا حراج نوعی حق‌العمل كاری است    109
فصل هشتم: آیا حراج نوعی مناقصه است    110
فصل نهم: ویژگیهای حراج    111
نتیجه‌گیری    119
منابع و ماخذ    122

قیمت فایل فقط 20,900 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

پرداخت و دانلود

برچسب ها : تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , تحقیق قواعد حاكم بر حراج در حقوق ایران , قواعد حاكم بر حراج , حراج در حقوق ایران , قواعد حراج در ایران , حراج دولتی , شرایط انعقاد و اعتبار حراج , حراج به جهت تغییر شغل

نظرات کاربران در مورد این کالا
تا کنون هیچ نظری درباره این کالا ثبت نگردیده است.
ارسال نظر
محصولات پر فروش

دسته بندی محصولات

بخش همکاران
بلوک کد اختصاصی